ด่านซ้ายช็อปปิ้งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้าและบริการของอำเภอด่านซ้ายเอาไว้ เพื่อจำหน่ายและให้บริการแก่ผู้ที่สนใจและนักท่องเที่ยว
หากท่านสนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของด่านซ้ายช็อปปิ้ง โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- ผู้เข้าร่วมจะต้องมีร้านค้าที่อยู่ในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เท่านั้น
- ผู้เข้าร่วมจะต้องมีศักยภาพในการบริหารจัดการตัวเอง โดยมีปริมาณผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อการจำหน่ายอยู่ตลอด และสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลิตภัณฑ์ได้
- ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่าย จะต้องมีการรับรองมาตรฐานตามประเภทของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ และต้องไม่ใช่สินค้าที่ผิดกฎหมาย

ชื่อ/นามสกุล(*)
Invalid Input

ชื่อร้าน(*)
Invalid Input

ที่อยู่(*)
Invalid Input

โทรศัพท์(*)
Invalid Input

อีเมล์
Invalid Input

กรุณากรอกอักษรตามที่ปรากฎ(*)
กรุณากรอกอักษรตามที่ปรากฎ
Invalid Input

TOP